Obchodní podmínky pro prodej ebooku (elektronické knihy nebo-li e-knihy)


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 • Tyto obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „OP“) platí pro nákup ebooku (elektronické knihy nebo-li e-knihy), označeno též jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní digitalni-meny.cz.
 • Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. OP. Tyto OP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.
 • OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si OP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. OP. Tím, že kliknete na tlačítko „Koupit e-knihu“, nám potvrzujete, že jste OP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce.

II. Důležité pojmy
 • PRODÁVAJÍCÍ: GALAXIMA s.r.o., se sídlem Jasanová 1521/38, 370 08 České Budějovice, IČ 03030741, DIČ: CZ03030741 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C 22738, kontaktní telefon: 773 118 913, adresa pro doručování elektronické pošty: info@digitalni-meny.cz.
 • KUPUJÍCÍ: Kupující je uživatel, který prostřednictvím webového rozhraní digitalni-meny.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí digitální obsah (produkt).
 • SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, budeme takovou situaci vnímat, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 • SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel.
 • SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.
 • ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového online formuláře.
 • POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 • OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení, email, (případně firmu, adresu, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ) a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit e-knihu“. O obdržení objednávky vás informujeme emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. OP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 • Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto OP.

IV.Cena produktu a platba
 • CENA PRODUKTU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena produktu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Koupit e-knihu“) je proto již konečnou cenou.
 • Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém online formuláři).
 • Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 • ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby: - Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet naší společnosti: pokyny k platbě obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky.
  - Online bankovním převodem (platba se provede ihned).
  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
 • SPLATNOST KUPNÍ CENY.
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet naší společnosti. O přijetí platby vás budeme informovat, u online platebních metod obdržíte informaci obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Ebook není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky
 • ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .pdf po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.
 • DODACÍ LHŮTA. E-kniha bude dodána do 2 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet naší společnosti.
 • Po dodání ebooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto OP.
 • Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. OP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a ochrana autorských práv
 • Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe v rámci naší společnosti. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktu sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy
 • Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.
 • Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a OP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. OP). Jako Prodávající jsme oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 • Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 • Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 • Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 • Jako Prodávající vám odpovídáme, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 • V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 • Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 • Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na elektronickou adresu info@digitalni-meny.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II OP. K reklamaci prosím přiložte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace váme poskytneme písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či k naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. OP nebo na elektronické adrese info@digitalni-meny.cz
 • Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 • Pokud mezi naší společností jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Ochrana osobních údajů
 • Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti GALAXIMA s.r.o. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
 • Detailní informace o ochraně osobních údajů máme uvedeny zde klikněte.

XI. Závěrečná ustanovení
 • Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 • Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 • Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto OP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 • Tyto OP jsou účinné od 07. ledna 2021